หน้าแรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาทหน้าที่ แนะนำสำนักงาน ติดต่อ
บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
   
  นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก
เบอร์โทร 098-1025928
 
 
นายพงษ์ศักดิ์ ภูพลผัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เบอร์โทร 062-1962267 รับผิดชอบ ต. ห้วยเม็ก ทรายทอง
  นายอดิศักดิ์ เทพาศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เบอร์โทร 065-2365512 รับผิดชอบ ต.คำใหญ่ พิมูล
 
นางณัฐณิชา ภูกิ่งหิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 062-1952253 รับผิดชอบ ต.โนนสะอาด บึงนาเรียง   นางสาวปิยะพรรณ พูลเพิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 098-8322308 รับผิดชอบ ต.หัวหิน
 
นางสาวปิยพร แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 091-0656082 รับผิดชอบ ต.คำเหมือดแก้ว   นางสาววรัญญา จิเหิบ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เบอร์โทร 098-2419265

 

นางสาวอารีรัตน์ ต้นสีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เบอร์โทร 065-2365921 รับผิดชอบ ต.กุดโดน

  นางทัศนา อุดรจรัส เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทร 098-4539156


นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก

>ระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)
>ตลาดเกษตรกรออนไลน์
>สารสนเทศด้านการผลิต(รต.)
> Facebook
>วิสาหกิจชุมชน
>มาตรฐานสินค้าเกษตร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก เลขที่ 7 หมู่ 15 ถนนไทยเจริญ-น้ำพอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
Tel. 043-019309  E-mail : Huaimek@doae.go.th