หน้าแรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาทหน้าที่ แนะนำสำนักงาน ติดต่อ
บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
   
  นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก
เบอร์โทร 098-1025928
 
 
นายพงษ์ศักดิ์ ภูพลผัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เบอร์โทร 062-1962267 รับผิดชอบ ต. พิมูล ทรายทอง
  นางณัฐณิชา ภูกิ่งหิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 062-1952253 รับผิดชอบ ต.โนนสะอาด บึงนาเรียง
 
นางสาวปิยะพรรณ พูลเพิ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 062-1978522 รับผิดชอบ ต.คำใหญ หัวหิน   นางสาวจิตลดา มาตตรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 065-2365512 รับผิดชอบ ต.ห้วยเม็ก
 
นางสาวปิยพร แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 091-0656082 รับผิดชอบ ต.คำเหมือดแก้ว   นางสาวอารีรัตน์ ต้นสีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เบอร์โทร 065-2365921 รับผิดชอบ ต.กุดโดน

 

นางสาววรัญญา จิเหิบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เบอร์โทร 098-2419265   นางทัศนา อุดรจรัส เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทร 098-4539156


นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก

>ระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)
>ตลาดเกษตรกรออนไลน์
>สารสนเทศด้านการผลิต(รต.)
> Facebook
>วิสาหกิจชุมชน
>มาตรฐานสินค้าเกษตร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก เลขที่ 7 หมู่ 15 ถนนไทยเจริญ-น้ำพอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
Tel. 043-019309  E-mail : Huaimek@doae.go.th