หน้าแรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาทหน้าที่ แนะนำสำนักงาน ติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก

ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 15 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46170
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมื่อปี พ.ศ.2520  มีเนื้อที่จำนวน 4 ไร่  โดยแบ่งเป็น  อาคารสำนักงานชั้นเดียว อาคารทอเสื่อกก เรือนเพาะชำ  โรงเก็บของ  และหอประชุม
บุคลากรทั้งหมด 10 คน  แบ่งเป็น ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 3 คน ฝ่ายวิชาการ จำนวน 6 คน
และพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 1 คน

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอห้วยเม็ก


พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก  ตั้งอยู่ที่วัดธรรมพิทักษ์ ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  การก่อสร้างเริ่มต้นจากการประชุมของคณะสงฆ์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีพระเทพโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในขณะนั้นเป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือกันว่าชิ้นส่วนและวัตถุมงคลของพระธาตุพนมองค์เดิมสมควรจะนำไปไว้ในพื้นที่ใด ในที่สุดที่ประชุมคณะสงฆ์ได้ใช้วิธีการเสี่ยงทาย ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่า วัดธรรมพิทักษ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอนุญาตให้นำชิ้นส่วนและวัตถุมงคลของพระธาตุพนมองค์เดิมมาประดิษฐานไว้เพียงแห่งเดียว และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำเดือน 3 ชาวอำเภอห้วยเม็กจึงถือเอาวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองสมโภช หรือ งานนมัสการพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก ในปี พ.ศ.2543 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญอำเภอห้วยเม็ก
ห้วยเม็กเล็กแต่ลือนาม งดงามเสื่อกก มรดกพื้นบ้าน
แหล่งสำราญโสกหินขาว เรื่องราวประชาธิปไตย
อ่างน้ำใหญ่วังลิ้นฟ้า สวนป่าดงระแนง
ดัดแปลงข้าวนาหยอด ปลอดอบายมุข

 ประวัติความเป็นมาของอำเภอห้วยเม็ก

เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ห่างจาก อ.ยางตลาด 35 กิโลเมตร โดยหมู่บ้านตั้งอยู่กับห้วย ซึ่งมีต้นเม็ก (ต้นเสม็ด)
ขึ้นตามแนวห้วย จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า " ห้วยเม็ก" ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ ปี 2513 และยกฐานะเป็นอำเภอ ปี 2518

ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอท่าคันโท และอำเภอหนองกุงศรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอยางตลาด
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอยางตลาด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชื่นชม (จังหวัดมหาสารคาม) และอำเภอกระนวน (จังหวัดขอนแก่น)

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอห้วยเม็กแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 84 หมู่บ้าน

1. ห้วยเม็ก   (Huai Mek)   15 หมู่บ้าน
2. กุดโดน   (Kut Don)   13 หมู่บ้าน
3. คำใหญ่   (Kham Yai)   12 หมู่บ้าน
4. คำเหมือดแก้ว   (Kham Mueat Kaeo)   9 หมู่บ้าน
5. หัวหิน   (Hua Hin)   8 หมู่บ้าน
6. บึงนาเรียง   (Bueng Na Riang)   7 หมู่บ้าน
7. โนนสะอาด   (Non Sa-at)   7 หมู่บ้าน
8. พิมูล   (Phimun)   7 หมู่บ้าน
9. ทรายทอง   (Sai Thong)   6 หมู่บ้าน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่
 1.  ทำไร่
2.  ทำนา
3.  การปลูกพืชเศรษฐกิจ
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่
 1. การเลี้ยงสัตว์
2. การปลูกข้าวนาปรัง
3. การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
3.จำนวนธนาคาร
 มี -1 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
1.  ข้าว
2.  อ้อย
3.  มันสำปะหลัง
4.  ยางพารา
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
1.  เขื่อนลำปาว
2.  ลำห้วยสายบาตร
  
 


นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก

>ระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)
>ตลาดเกษตรกรออนไลน์
>สารสนเทศด้านการผลิต(รต.)
> Facebook
>วิสาหกิจชุมชน
>มาตรฐานสินค้าเกษตร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก เลขที่ 7 หมู่ 15 ถนนไทยเจริญ-น้ำพอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
Tel. 043-019309  E-mail : Huaimek@doae.go.th