หน้าแรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาทหน้าที่ แนะนำสำนักงาน ติดต่อ

กษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้าง

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ์  เกษตรอำเภอห้วยเม็ก  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก  ต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายวรกฤต ชาธิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีตและห้องน้ำ งบประมาณปี 2565     งบลงทุน เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยในงานก่อสร้างดังกล่าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ุ์

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ครั้งที่ 4/2565 

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ์  เกษตรอำเภอห้วยเม็ก  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก  เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) ครั้งที่  4/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 การเตรียมประกวดผลผลิตการเกษตรในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาดกาฬสินธุ์ และการวางแผนการจัดงาน Field Day ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

เยี่ยมเยียน Smart Farmer และ ศพก.เครือข่าย ตำบลคำเหมือดแก้ว

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์  เทพาศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวปิยพร    แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอารีรัตน์ ต้นสีนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียน Smart Farmer, ศพก.เครือข่ายตำบลคำเหมือดแก้ว นางหนูเดือน บุญหล้า หมู่ที่ 3 และ Smart Farmer นายสมพงษ์  วังพิมูล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์     เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เกษตรอำเภอทั้ง 18 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และประชาชนชาวอำเภอท่าคันโทร่วมงาน       โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ุ์

มอบต้นกระท่อมพันธุ์ดี โครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์ เกษตรอำเภอห้วยเม็ก มอบหมายให้ นางณัฐณิชา ภูกิ่งหิน และนางสาวปิยพร แดนสีแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบต้นกระท่อมพันธุ์ดี โครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.)  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ข่าวทั้งหมด

"ผ้าถุงผ้าฝ้ายมัดหมี่" ราคาผืนละ 500-1,500 บาท จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นสีดำ และตีนสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผ้าบ้านนาค้อ ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน สนใจติดต่อ ; 098 8427578

อ่านรายละเอียด>>> 

"ผ้าฝ้ายมัดหมี่" ราคาผืนละ 500-1,500 บาท จากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค้อ
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นสีดำ และตีนสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของผ้าบ้านนาค้อ ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน สนใจติดต่อ ; 098 8427578

อ่านรายละเอียด>>> 

“ผักไฮโดรโพนิค” กิโลกรัมละ 100 บาท
จากเกษตรกร Young Smart Farmer มาตรฐาน GAP
สนใจติดต่อ ; Fb. วีรศักดิ์ สินโสภา Tel. 0811716750
อ่านรายละเอียด>>> 

“สลัดโรล” จากผักไฮโดรโพนิค มาตรฐาน GAP
กล่องละ 30 บาท จากเกษตรกร Young Smart Farmer
รับจัดเบรก ประชุม อบรม สัมมนา
สนใจติดต่อ ; Fb. วีรศักดิ์ สินโสภา  Tel. 0811716750
อ่านรายละเอียด>>>

"ขนมถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล"
วิสาหกิจชุมชนถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนางนวล ตำบลบึงนาเรียง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียด>>>
"ขนมถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล"
วิสาหกิจชุมชนถั่วตัดบ้านน้อยนางนวล 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนางนวล ตำบลบึงนาเรียง
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียด>>>
 

 

12/01/2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
01/11/2564

การสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี๒๕๖๕

   

31/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก โดยวิธีคัดเลือก
21/01/2565 ประกาศเชิญชวนก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก
18/01/2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก งานก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พ.ศ.งบลงทุน

 

 

 


นางสาวธิดารัฐ ธารพันธุ์
เกษตรอำเภอห้วยเม็ก

>ระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.)
>ตลาดเกษตรกรออนไลน์
>สารสนเทศด้านการผลิต(รต.)
> Facebook
>วิสาหกิจชุมชน
>มาตรฐานสินค้าเกษตร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก เลขที่ 7 หมู่ 15 ถนนไทยเจริญ-น้ำพอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
Tel. 043-019309  E-mail : Huaimek@doae.go.th